Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ...ΦΕΚ 188/4.2.2013


Το ποσοστό έκπτωσης επί της συναλλακτικής αξίας
(αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ), που αφορά
στις υπολειπόμενες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους
ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως
ακολούθως:
1. Διαγνωστικά Κέντρα−Εργαστήρια:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000,00 €, πο−
σοστό έκπτωσης 10%,
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000,00 €,
ποσοστό έκπτωσης 15%.
2. Ιδιωτικές Κλινικές:
α) για δαπάνες νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 8%,
3. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
α) για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000,00 € ποσο−
στό έκπτωσης 10%,
β) για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000,00 €
ποσοστό έκπτωσης 15%
4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού πο−
σοστό έκπτωσης 20%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομει−
ακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά,
μοσχεύματα, τεχνητού νεφρού, καρδιοχειρουργικά,
καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά
αγγειοπλαστικής, κ.α.).
5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας
(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό
έκπτωσης 10%.
6. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 2%.
Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτω−
ση παραστατικά στοιχεία μέχρι 31.10.2011.
Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται εφόσον:
α) παρασχεθεί η παραπάνω κατά περίπτωση αναφερό
μενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου − παρόχου, με
την προσκόμιση στον ΕΟΠΥΥ πιστωτικού τιμολογίου και
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δι−
καιούχου−παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι
αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποια−
δήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανομένων και των
τόκων υπερημερίας,
γ) δεν έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους − παρό−
χους, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το 90%
της δαπάνης της εμφανιζόμενης, επί του συνόλου των
παραστατικών τα οποία έχουν υποβληθεί προς εκκα−
θάριση. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται περαιτέρω
οφειλή του δημοσίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου