Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ


 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ


Σχετικά με την θεώρηση της κάρτας υγείας αθλητή
Δυνάμει της υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 (ΦΕΚ/Β΄/3254/8.8.2018) Υπουργικής Απόφασης, προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της Κάρτας Υγείας Αθλητή. Σύμφωνα δε με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 6ΝΠΕ4653Π4-ΙΟΟ/03.10.2018), η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική μόνο για τους αθλητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικού σωματείου και έχουν αποκτήσει Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

Άρθρο 4
Θεώρηση
1. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα.
2. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία θα διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε., σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών.
3. Για την οργάνωση των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων το Ε.Κ.Α.Ε. δύναται να συμβληθεί με εθνικούς και διεθνείς ιατρικούς επιστημονικούς φορείς και εταιρείες.
4. Το κόστος των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων δύναται να καλυφθεί από τίμημα που θα επιβαρύνει τους μετεκπαιδευόμενους ή/και από χορηγίες.»

Αξιότιμε κ Υπουργέ
Όσον αφορά τα παιδιά, που σαφώς αποτελούν αντικείμενο του γνωστικού μας αντικειμένου (απόφαση Αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.48901 περί εκπαίδευσης στην Παιδιατρική, συνημμένο1), θέλουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις.
Ο προαθλητικός έλεγχος έχει την έννοια του προληπτικού ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον μπορεί να υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις που να καθιστούν επικίνδυνη την άθληση του παιδιού.
Δεν αντιλαμβανόμαστε, πάντοτε όσον αφορά τα παιδιά, πως είναι δυνατόν να αγνοείται η εκπαίδευση και ο ρόλος του Παιδιάτρου στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μας αφαιρείται η δυνατότητα να υπογράφουμε την κάρτα υγείας αθλητή.
Αν και το γνωρίζετε, είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι, οι Παιδίατροι έχουν ειδικευτεί μετά από 4ετή εκπαίδευση να ασκούν προληπτικό έλεγχο και να αναγνωρίζουν προβλήματα που μπορούν να εκθέσουν την υγεία του παιδιού σε κίνδυνο (υπ’ αριθ.7 Απόφασης της 265ης /10-11-2017 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. αναφορικά με τις «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Παιδιών 0 έως 18 ετών», συνημμένο 2 και 3).
Πιστεύουμε ότι είναι ενάντια σε κάθε λογική η απόφαση αυτή, που δεν ξεχωρίζει τους Παιδιάτρους και απαιτεί, προκειμένου να μπορούμε να υπογράψουμε την κάρτα αθλητή, να παρακολουθήσουμε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο πέντε ωρών.
Ίσως ο απελθών Υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει και την ευθύνη της απόφασης αυτής, να πίστευε ότι τα τέσσερα χρόνια ειδικότητας στην Παιδιατρική (πολύ πρόσφατα έγιναν πέντε), δεν αρκούν και μπορούν να αντικατασταθούν, πάντοτε όσον αφορά τα παιδιά, με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, μετά από "εκπαίδευση" πέντε ωρών, αδιαφορώντας ίσως για τις επιπτώσεις που μπορεί κάτι τέτοιο να έχει για την υγεία των παιδιών και την στρέβλωση που προκαλείται στην άσκηση του γνωστικού μας αντικειμένου.

Θεωρώντας ότι η πρόληψη είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, είναι μεγάλη παράλειψη και επικίνδυνο για την υγεία των παιδιών αθλητών, να εξετάζονται κλινικά από «ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων» μετά από μετεκπαιδευτικό σεμινάριο πέντε ωρών, (ακόμα και εργαστηριακών ειδικοτήτων αφού δεν τους ξεχωρίζει η απόφαση).
Ο ειδικευμένος παιδίατρος, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις παρακολουθεί και γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το ιστορικό των παιδιών, θα εξετάσει προληπτικά την εμβολιαστική τους κάλυψη καθώς και για νοσήματα που μπορεί να αφορούν άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα το άσθμα, αλλεργίες, ανάπτυξη, διατροφή, μυοσκελετικές διαταραχές κλπ και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα κατά την διάρκεια της άθλησης.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής μας έχουμε, εκτός των άλλων, εκπαιδευτεί στην καρδιολογία και την αναγνώριση των σημείων και των συμπτωμάτων των καρδιολογικών προβλημάτων. Αν κριθεί αναγκαίο, η παραπομπή για περαιτέρω έλεγχο από καρδιολόγο είναι δεδομένη, αλλά δεν μπορεί να θεωρείται επιβεβλημένη για το σύνολο των κατά τα άλλα υγιών παιδιών αθλητών .
Με την παρούσα επιστολή, προσβλέπουμε στις δικές σας ενέργειες ώστε να υπάρξει νομοθετική τροποποίηση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης για:
1. Ο παιδίατρος να είναι ο μόνος αρμόδιος να υπογράφει την κάρτα υγείας αθλητών κάτω των 16 ετών.
2. Απαλοιφή της διάταξης (όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των παιδιών), που δίνει την δυνατότητα σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων πέραν της Παιδιατρικής να πιστοποιούν μετά από “μετεκπαιδευτικά σεμινάρια” λίγων ωρών την καλή σωματική υγεία παιδιών αθλητών.
3. Επιπρόσθετα, να τονιστεί σαφώς ότι ο παιδίατρος είναι ο μόνος αρμόδιος να φροντίζει για την πρόληψη και την καλή υγεία των αθλητών μέχρι 16 ετών και να παραπέμπει επί ενδείξεων σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (καρδιολόγους, ορθοπεδικούς, οφθαλμιάτρους, ενδοκρινολόγους κλπ).

Με τιμή
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Θεσσαλονίκης και Β. Ελλάδας
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας
Ένωση Ιδιωτών Παιδιάτρων Κρήτης
Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ηπείρου

Στοιχεία αλληλογραφίας
Νταλούκας Κωνσταντίνος  6944307208  
Καλούδη Ελισσάβετ  6907916111